Na jaką pomoc mogą liczyć rodziny zastępcze.

Pomoc pieniężna przysługująca rodzinie zastępczej

Rodzinie zastępczej przysługują comiesięczne środki na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka w wysokości odpowiedniej do sprawowanej formy opieki tj.:

660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Ważne! Świadczenie to jest pomniejszane o kwotę nie wyższą niż 50 % dochodu dziecka, który stanowi renta rodzinna, otrzymywane alimenty, uposażenie rodzinne. Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się niepełnosprawność dziecka oraz niedostosowanie społeczne (dziecko umieszczone w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) - na rzecz takich dzieci kwota świadczenia jest o 200 zł wyższa.

Ponadto rodzinie zastępczej starosta może przyznać:

dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. Do 18. roku życia – raz w roku;
świadczenie na pokrycie: - niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo, -wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ, na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.
środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej;
świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – raz do roku – rodzinie zastępczej zawodowej.
Rodziny zastępcze mogą zrezygnować z przysługującej pomocy pieniężnej. W przypadku, gdy rodzina zastępcza nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w domu pomocy społecznej lub innej placówce całodobowej opieki, otrzymuje pomoc pieniężną w wysokości 20% przysługującego jej świadczenia.

Wynagrodzenie. Jak każda praca tak i ta oznacza nawiązanie stosunku pracy, w tym przypadku w formie umowy zlecenia. Rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000 zł miesięcznie.

Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2600,00 zł miesięcznie. Ustalając wysokość wynagrodzenia, o którym mowa, bierze się pod uwagę w szczególności kwalifikacje, szkolenia i ocenę rodziny zastępczej zawodowej.

Rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka jest przygotowywana na przyjęcie dziecka przez organizatora pieczy zastępczej (PCPR) poprzez:

udzielenie szczegółowych informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacji o rodzeństwie, oraz zapewnienie, w miarę potrzeby, kontaktu z dzieckiem przed umieszczeniem go w tej rodzinie lub rodzinnym domu dziecka w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed przyjęciem dziecka;
przekazanie, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przyjęcia dziecka, następującej dokumentacji: odpisu aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot — również odpisu aktu zgonu zmarłego rodzica, dokumentacji o stanie zdrowia dziecka, dokumentów szkolnych, w szczególności świadectw szkolnych i kart szczepień, diagnozy psychofizycznej dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udziału w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno-wychowawczą lub resocjalizacyjną albo leczeniem i rehabilitacją, planu pracy z rodziną biologiczną przekazanego organizatorowi przez asystenta rodziny.
Niezależnie od dokumentacji, o której mowa wyżej, rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka ma prawo do otrzymania lub wglądu do wszelkiej dostępnej dokumentacji medycznej dotyczącej przyjętego dziecka. W przypadku umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej dziecka wymagającego natychmiastowej pomocy lub umieszczenia dziecka na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie organizator rodzinnej pieczy zastępczej przekazuje rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka informacje i dokumentacje, o których mowa wyżej, niezwłocznie po przyjęciu dziecka. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej umożliwia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka uzyskanie porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innej poradni specjalistycznej oraz podjęcie specjalistycznej terapii.

Pomoc i wsparcie udzielane przez PCPR:

pomoc psychologiczna
pomoc opiekuna rodziny zastępczej
pomoc koordynatora pieczy zastępczej
Pomoc i wsparcie udzielane przez Stowarzyszenie:

Dla rodziców:

grupa wsparcia
warsztaty
Dla dzieci:

pomoc pedagogiczna
pomoc psychologa
korepetycje
pomoc w odrabianiu lekcji
spotkania integracyjne
Współpracujemy z:
+48 536-933-077
stacjadom@onet.pl
/StowarzyszenieStacjaDom/
Marszałka Józefa Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew